/   LUIGI STOISA

TORINO

04.05.84
|
20.10.84

/   

LUIGI STOISAExhibition view

Photo © Enzo Ricci

Narciso
1984
Bin, tar, oil paint on tar

Photo © Enzo Ricci

Cavalieri
1984
Charcoal on wall, wooden pole

Photo © Enzo Ricci