/   LUIGI STOISA

TORINO

10.05.91
|
21.09.91

/   

LUIGI STOISAExhibition view

Photo © Enzo Ricci

Le nostre case trasparenti
1990
Tar and abrasive stone on wood, drawing papers, charcoal crayon

Photo © Enzo Ricci

Le nostre case trasparenti
1990
Tar and abrasive stone on wood, drawing papers, charcoal crayon

Photo © Enzo Ricci